NETTSTOFF  

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
 
  Sist oppdatert 30.08.02
   
TEMASIDER (knipper)

Nettikk
Redaksjonell etikk i nettredaksjoner – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Verktøy som gjør det mulig for oss som journalister å åpne og sammenstille kildene på nettet

Bokbransjens kannibaler:
Bokklubbeierne

Amerikaniseringen av norsk presse
«Avis etter pølsebodprinsippet» og Aftenposten - en gratisavis

«DubyaWatch»
USAs nye president og journalistikken i de amerikanske mediene

HELSE & MILJØ
Norges beste nettsted på
medisinsk info m.m.

NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft:
lurer penger fra en hel verden og får utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom

Mac er bedre
...enn Windows. Få syn for saken

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet

Web-TV – starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol

Nettets lenker er frihet

Dom i den danske dyplenkesaken (som er tema i stoffet nedenfor) ble avsagt 5. juli 2002.

SISTE: Danskenes forskningsminister vil ha ny behandling av EUs databasedirektiv

30. august 2002: Den danske Forskningsminister Helge Sander, vil benytte Danmarks EU-Formandskap til å bringe Newsbooster-saken opp i EU.

Newsboostersjef Anders Lautrup-Larsen, som mailet Fritt og vilt magasin om denne vendingen i saken i dag, ga oss følgende kommentar:
«Det Europæiske EU-database Direktiv har nogle alvorlige mangler og er for svagt i sin definition overfor søgetjenester. Armerikanske Database direktiv, har tilsvarende fået en overbygning for 2 år siden som klart definerer hvad søgetjenester må. Vi er derfor utrolig glade for Helge Sanders Initativ, så vi undgår at se EU afgørelser som falder ud som vinden blæser.»

Det danske Venstres IT-ordfører Anders Møller fortalte nylig om dette initiativ i et i et innlegg i det danske nettmagasinet eJOUR.

Mer om dette også hos:
http://www.computerworld.dk

Bakover i begivenhetsrekken :


DUM DOM I DANMARK

Direkte til underkapitler:
Prinsippene bak lovene
Dagspressens føtter
Seierens pris
På pakketur til Balkan

I visse deler av Østlandet, der dialekten tillater ordspillet, sier kloke folk: «Dom som sier at dom er dumme, dom er dumme dom!»

Likevel tar jeg sjansen på å hevde: Dyplenkedommen til Michael Kistrup er en dum dom.

Ikke dermed sagt at han er dum. Han kan utmerket vel ha utøvet sitt juridiske håndtverk til laud. Jeg velger å tro det, etter nå å ha lest hans 42 sider lange opus.

Dumheten er dobbeldum. Den alvorligste tilstand den avslører er storpolitisk. Dommen støtter seg på EUs databasedirektiv fra 1996. Dermed får vi her et eksempel fra domstolene på hva dette er for slags instrument. Er det et verktøy for eller imot åpenhet og demokratisk innsyn? Åpner eller lukker det der hvor åpenhet bør være selvsagt, i lys av offentlighetsprinsippene, som det også finnes et lovverk for?

Databasedirektivet viser seg å være et restriktivt verktøy som stenger for innsyn.

Den nest største dumhet som dommen avslører tilhører de som vant rettssaken. Den danske dagspresse fikk medhold i sine krav mot Newsbooster. Kort sag er dumheten denne: Dagspressen har skutt seg selv i foten. Dette skal vi få se mange morsomme konsekvenser av, etter hvert som brukere av internettet, store som små, legger om kursen som følge av dette vådeskudd.

Det mest karakteristiske mønster for internettaktører på institusjonsnivå så langt er: Opp – og så langt, langt ned. Så også for de vinnende dagsaviser i Danmark, når de oppdager seierens pris.

Internettet som sådan har ikke tapt noe som helst ved dommen. Eventuelle tap tilhører juridiske personer, med et elle flere hoder. Internettets styrke som instrument er at det ikke lar seg affisere av denne typen tap eller vinning. Enten er nettet der, eller så er det ikke der. Om vi holder oss til det ene som er internettet, nemlig mengden av signaler til enhver tid, så vil den heller øke enn bli mindre om dommen skal etterleves.

phb 09.07.202


Prinsippene bak lovene

Jeg velger å tro at dommer Kistrup har utøvet sitt fag slik han skal. Noe annet ville være å påstå at han er dum, ikke bare dommen. Om det får hans kolleger tale. Jeg vil jo tro at alle med professorkompetanse på området nå vil kjenne kallet.

Men hadde jeg vært dommer må jeg bare innrømme at jeg nok hadde snudd visse ting på hodet. Framfor å forby Newsbooster å registrere offentlig tilgjengelige data og tilby sine kunder en såkalt verdiforøket tjeneste (jmf. 80-tallets mange tele-visjoner om slike), ville jeg jo heller ha påbudt den invaderte saksøker å forsyne døren sin med en lås, nærmere bestemt den låsemekanismen (som er beskrevet i domspapirene) som hindrer denne typen bruk.

Slike allmenne rettsprinsipper vil det ofte oppstå en del bølger rundt, som det er den juridiske ekspertises jobb å belære folket om. De pedagogiske eksemplene er gjerne underholdende lesning. Jeg venter i spenning på hva professorene Bing og Torvund kan fortelle.

phb 10.07.202

Jon Bing svarer samme dag:
Kjære Per,
Det er visst ikke mange som skjønner at den danske dommen svarer til en
rekke andre dommer rundt i Europa, og at den bygger på databasedirektivet,
implementert i alle europeiske land. Hvis man synes dommen er dum, så er det
direktivet man må ta for seg. F eks angår ikke dommen primært dyplenking,
det er bare en sekundær betraktning for å se om den systematiske utnyttelsen
av andres databaser for skader -- i så måte svarer den helt til eBay versus
Bidder's Edge i USA, som kom til samme resultat uten databasedirektivet.
Jon Bing
Professor dr juris
Institutt for rettsinformatikk

Til Morgenbladet (12.–18. juli 2002) sier Bing at kjenneslen føyer seg inn i rekken av avgjørelser basert på databasedirektivet, og at han ikke er overrasket.
Men han vil ikke misforstås dit hen «at jeg synes det er noen veldig god ide.»

Bing ønsker en diskusjon om ytringsfrihet knyttet til databasedirektivet, som han i dette lys finner betenkelig. Det nærmer seg en situasjon hvor eieren av nettsteder kan få en slags enerett på fakta, eller nyheter.


Dagspressens føtter

Saksøker og vinner i dyplenkesaken har skutt seg selv i foten, på flere måter.

Mer ufrivillig morsomme blir konsekvensene av den måten vinneren dermed har plassert seg i forhold til selve internettmediet og dets brukere på kort og mellomlang sikt. Verre er det at de har sønderskutt sine overordnede målsettinger som samfunnsinstitusjon.

Interessant er det i så måte at dyplenkedommen siterer omfattende fra den saksøkende organisasjon, Danske Dagblades Forenings, formålsparagrafer. Viktigst er følgende:
«Foreningens grundlæggende opgave er at værne pressens frihed og dens anseelse, borgernes informationsret, den grundlovshjemlede trykkefrihed og den redaktionelle uafhængighed.»

Så har altså det foreningsledelsen oppfatter som truende for «dagbladenes kommercielle aktiviteter» formørket deres sinn i den grad at de har fremskyndet og oppmuntret til en rettspraksis de nok skal få kjenne igjen, i alle fall på redaksjonelt hold.

phb 10.07.202


Seierens pris

Hvem har ikke i sin barndom spilt Monopol, og dermed oppdaget forskjellen på handel som daglig vandel og handel som strategisk spill. Med andre ord forskjellen på vårt daglige kjøp og salg og penger som betalingsmiddel på den ene side og spillet om selve markedet på den andre.

I dag vil vinnerne gjerne få det til å se ut som om Newsbooster ikke var villig til å betale for seg. Hvorfor kunne ikke de danske dagsavisene og Newsbooster enes om en avtale i kroner og øre, for ikke å si mikroøre? Det er et betimelig spørsmål. Leser vi dommen forstår vi hvorfor det ikke skjedde.

Fram til partene møttes i retten var penger i en slik betydning aldri tema. Newsbooster gikk fra skanse til skanse med revisjoner av sin tjeneste, i henhold til det man oppfattet som lovlig bruk av offentlig tilgjengelig materiale. Hensikten ble innrømmet å være snylteri, ja – men i verdiøkende forstand, og uten å frarøve avisene hverken ideelle eller økonomiske verdier. Tvert om! vil en internettkyndig si. Symbiose, vil en kulturelt bevandret si.

Dagspresseorganisasjonens påstand var at Newsbooster sto i veien for avisenes egen inntjening på nettet. Ja, men bare i den betydning at Newsbooster måtte vekk, helt og holdent. Serierens pris er at de danske avisene nå blir nødt til å finansiere en «newsbooster» selv, ja kanskje også en «google», helt alene. Den som har spilt Monopol vil neppe satse sparepengene sine på det prosjektet.

phb 10.07.202


Den danske dagspresses forening:
På pakketur til Balkan

Et av anklagepunktene de danske aviser hadde mot Newsbooster var at sistnevntes virksomhet skapte økt trafikk på avisenes nettsteder (noen som klyper seg i armen?). Dommeren sa seg enig i at dette var klanderverdig fordi det stjal kapasitet fra avisenes båndbredde til internett.

La dette være som det vil. La også selve dommen være som den er. Den er kort og godt gjeldende rettspraksis, som følge av et EU-direktiv. Den er ikke engang ny og enestående i sitt slag, ei heller i USA. Konsekvensene for bruken av båndbredden lokalt og på nettet totalt er det som så teller.

La gå at avisene har fått Newsbooster til å la være å banke på sin dør på vegne av hundrevis – tusenvis? - av Newsbooster-klienter. Denne ene gjennomsøkingen (crawl) av avisdatabasen på vegne av mange er borte. Hva kan vi tenke oss istedet?

Avisene vil gjerne tenke at så vil disse internettbrukerne skifte abonnement fra Newsbooster til «Avisbooster», eller til en tjeneste som har betalt fett til avisene for denne adgang til deres innholdsdatabase. Noe slikt vil sikkert skje – til en viss grad. Denne effekten kalles «balkanisering». Mon de seirende aviser blir lykkelige i sitt nye liv på Balkan?

Mon de ledende, ansvarlige politikere i Europa og USA har sett for seg, og villet ha – det vil si styrt sin lovgivning mot, et kunnskapssamfunn a la Balkan? Neppe. I de kommende år blir det deres oppgave å finformulere den lovlige adgang til å sitere og (dermed) presentere stoff i offentlig tilgjengelige elektroniske medier.

De fleste blir her
Med internettets enestående fleksibilitet vil det heldigvis ikke bli nødvendig for flertallet å reise til Balkan.

De danske avisene vil snart angre bittert på sin manglende sans for samkvem med symbiotiske snyltere på nettet. Jeg vet om noen digre pattedyr i jungelen som ville ha bortimot omkommet i en sverm av fluer, om de ikke hadde hatt noen snyltende fluesnappere boende på sin rygg.

I internettverdenen er søketjenestene de større jungeldyrenes flusesnappere. Men ikke helt som i dyreverdenen: De er humane flusnappere, som slett ikke spiser og utsletter de små kryp. De bare fanger opp og hindrer innsektene i å stikke det store jungeldyret hver og en, som om de var en sverm uten mål og mening, som alle sammen stakk alle (databaser) de kunne sette seg på og over alt de kom til på selve kroppen.

Når enkeltindividene i svermen likevel, via Newsbooster, banker på hos og vil ha et stikk i elefanten (fordi Newsbooster har gjort dem opppmerksom på [dyplenket] til stoffet deres), har disse besøkende for det første et mål med mening. For det andre har elefanten en unik sjanse til å sette en pris på sine varer.

Det er meget lett å vifte fluesnapperne vekk, om det er det man (som stor elefant) ønsker. Vil man absolutt leve et liv i sin egen lille fluesverm kreves kun to linjer kode, og fluesnapperen er forvist til andre dyr å beite på. Domstolens bistand er med andre ord helt overflødig.

Lignende kode kan gi en oppsøkende mygg, når denne vel å merke kommer via en fluesnappr og ikke via den annonsefinansierte og betalingsfrie inngangsside, beskjed om at det som vedkommende vil ha, ja: det må det betales for!

Balkaniserte kanibaler
Innsektene, det vil si oss enkeltbrukere av nettet, som nå ikke kan bruke søkemotorene til å holde oss ajour med innholdet i disse trettitalls danske aviser, hva gjør vi?

Som den gammeldagse avisleser vil vi nok i noen år til gå direkte til de tre, fire "nettblekkene" vi kjenner best, altså til for eksmpel Politikens egen nyhetsside på nettet. Den effekten kalles kannibalisering – av papirutgaven.

Det søkemotorene gjør er å skaffe avisenes nettsteder sporadiske, og ofte helt nye lesere, hver gang avisene har tatt for seg visse temaer.

På Balkan løper disse avisene (dyplenkevinnerne) en stor risiko, for særlig to grimme fremtidsutskter:

  1. Nettutgaven deres går den veien den allerede langt på vei har gått, mot en nedbemannet liten plakat for kjendis-, pupper og lår-oppslag. Papiravisen blir igjen det eneste de har å vifte med – i betydningen tiltrekke seg – betalende fluer (lesere). Enn så lenge – inntil gratisavisene dominerer på papirfronten også.
  2. Fluer og mygg (lesere) som likevel – når de skal følge med innen sine interesseområder – vil reise med nettutgaven til Balkan, lager sin egen lille søkemotor. Med den crawler de avisenes innholdsdatabaser hver for seg og en for en. For nettavisene blir som å få innvollsormer i stedet for besøk av en fluesnapper i ny og ne.

Avisene i Danmark, som nå har kvittet seg med en fluesnapper (og risikerer å miste flere), vil sikkert en dag forsøke å ta seg betalt av innvollsormene. Den kuren skal de få slite lenge med.

phb 11.07.202

I «EJC Media News Digest» 8. oktober 2002 kan vi lese om den type «flueprogramvare» som er omtalt ovenfor:

News reader software saves time

San Jose Mercury News columnist Michael Bazeley has come up with a solution to all the clicking and searching involved on the web. The new software, news reader, fetches headlines and information on users' selected interests and sends it to their desktops, reducing needless web surfing. "From my desktop now, I can scan headlines and news summaries of dozens of sites simultaneously and then decide if I want to go to the site for more information," Mr Bazeley said. This delivery is "far faster than the old point-and-click method". Some of the more popular software titles for news readers include AmphetaDesk, Headline Viewer and FeedReader.
Source: http://www.siliconvalley.com/mld/siliconvalley/4203205.htm - Sillicon Valley


Newsbooster anker IKKE

Ernst Poulsen i DONA forteller 16.07.2002:
«Newsbooster har ikke tænkt sig at anke sagen. De vil vente på, at DDF kører en justifikations-sag gennem det almindelige retssystem - hvilket kan tage noget længere tid. Men indtil da er Newsbooster forpligtet til ikke at linke til dagbladene.»

Anders Lautrup-Larsen (Newsbooster) forklarer (på spørsmål herfra 18.07.2002):

«Det er korerekt at jeg udtalte at vi ville anke kendelsen. Efterfølgende har vi diskuteret med vores advokater hvordan vi har den bedste mulighed for at omgøre afgørelsen.

En fogedretskendelse er en forløbig afgørelse hvor man får stoppet noget ulovligt hurtigt, herefter skal der under alle omstændigheder være en justifikationssag. Så om vi ankede eller ej vil sagen blive bragt til en højere instans.

Eftersom 3 Danske søgeteknologi virksomheder forsøgte at intervenerer i vores sag, og blev afvist, ville denne afvisning følge med. Hvorimod hvis vi blot afventer justifikationen som DDF skal anmode om inden d. 19/7, bliver der påny åbnet op for at andre virksomheder kan intervenere, hvilket vi mener vil forbedre vore chancer enormt.

Vi mener dommen er fel, fordi den ikke definerer forskellen mellem Newsbooster og andre søgetjenester, hvilket også kan betyde at kendelsen kan bruges på en meget uheldig måde mod andre søgetjenester.»

Nederlansk dommer:
«En nettavis er ikke en database»

25.07.02 • I Nederland, der to aviser anla dyplenkesak mot et nettsted som linket til deres stillingledig-annonser, ble kjennelsen – som kom for ca. en uke siden – motsatt av den i Danmark.

Avisene var PCM og Wegner, nettstedet som vant var Nationale Vacaturebank.

Dommeren avviste avisutgivernes krav med følgende begrunnelse: «Et hovedkjennetegn ved en database er at innholdet er data som er systematisk eller metodisk organisert.» Han lot seg ikke overbevise om at dette er en dekkende beskrivelse av avisenes nettsteder.

Han konkluderte så med at bestemmelsene i EUs databasedirektiv ikke lot seg anvende, og avviste følgelig saken. Avisutgiverne har uttalt at de vil anke.


07.07.2002


Newsboster tapte dyplenkesaken
– ikke noe problem!
(07.07.02)

Det internettbaserte informasjons- og kunnskapssamfunnet er fortsatt bare i sin fødsel. La dette være fastslått før vi fortsetter med dyplenkedebatten rundt rettsaken i Danmark. Her følger noen enkle observasjoner pr. 7. juli 2002, to dager etter at dommen falt.

Signal 1:
Hittil er det bare Newsbooster selv som i henhold til mine søk har levert nyheten om utfallet av saken. De tapte så det suste i rettsalen, men vant den journalistiske konkurransen om selve nyheten!

Signal 2:
Newsbooster siterer de konkluderende avsnitt (selve dommen) på noen relativt få linjer: Forbys å gjøre ditt, forbys å gjøre datt … Konkluderer så på egne vegne at det var «internettet som tapte».

Vrøvl! om det er meg tillatt å si slikt om folk jeg sympatiserer med i sak. Det er klart at dommen er skuffende for oss som ønsker de friest mulige rammebetingelser for nettentrepernører (les næringsminister Ansgar Gabrielsens høytale om Sem-regjeringens nye næringspolitikk). Men internettet er ikke en hvilken som helst .com-gründers våte drøm. Newsbooster bega seg, sikkert ikke uvitende, inn i en juridisk gråsone. Denne er det fullt mulig å manøvere seg ut av, uten at det er noen fare for internettets framtid, eller for de mest dynamiske nettjournalister (ref. signal 1).

Signal 3:
For sådan kan det også gjøres: Newsbooster linker dernest på en måte som øyeblikkelig henter ned dommen i fulltekst, som et pdf-dokument lagret hos deg. 42 knusktørre sider. Akkurat det man ønsker å lese i en sådan sak! Blink igjen til Newsbooster, og for pdf-formatets fremtid som en grunnpillar i internettet. Dette gjør de ved hjelp av ressursene til en offentlig institusjon: domstolen (ref. signal 2 – hører du Gabrielsen?).

Kortversjonen
Historien som fortelles på de 42 sider er: De danske papiravisene, som alt hadde kastet hundretalls millioner kroner ut av vinduet på å lage nettutgaver, uten å tilføre verden noe spesielt innovativt eller nytt, så Newsboosters smarte greie og tenkte: «So ein ding kan sikkert skaffe oss inntekter – So ein ding vil vi ha. Vekk med Newsbooster – inn med oss!»

Så langt ser det ut til de vil klare denne manøveren, ved advokaters hjelp. Jeg har min tvil om de vil gå i overskudd. Advokater er dyre, det er også dyktige internett-teknologer. Og så var det dette med betalingsviljen og konkurransen «der ute».

Lærdommen
Når bølgene etter dyplenkesaken i Danmark har lagt seg håper jeg at følgende er blitt litt mer åpenbart for de som fortsatt satser sine penger og mentale kapasitet på å realisere nettideer og -steder: Teknologiens mål er å gjøre kommunikasjonen mest mulig direkte. Stort eller lite nettsted, stor eller liten skala: Hensikten er å opprette direkte forbindelse fra den enkelte til «det som er saken» (ref. signal 3).

Under rettsakens kjappe forløp fikk forsamlingen demonstrert hvordan hver og en ved hjelp av nettleserens egne mekanismer kan lage sin egen «Newsbooster». La det være et tips – også til de vingeskutte i Danmark. Selg Newsbooster som nedlastingsprogramvare!

Per Helge Berrefjord i juli 2002

Newsboostersjef Anders Lautrup-Larsens innspill til det ovenstående:

Det grundlæggende forskel (også i din opfattelse) er at vi betrakter os som en søke tjeneste og ikke en nyhetstjeneste. Du kan hente hele dommen på: http://www.ehandelsjura.dk/media(19,0)/Fogedafgørelse_i_Newsboostersagen.pdf

Hvis dommen bliver stadsfæstet vil den få alvorlige koncekvenser for søketjenester, som jo har snylteri som sit primære forretningsområde. Alle de store danske dagblade er i ferd med at oprette et selskab som skal have eneret til nyheder i fuld tekst i en lukkede database, overfor slutbrukere. Selskabet er i ferd med at blive godkent i Konkurrencemyndighederne. Med dommen vil konkurrencestyrelsen nu kunne definerer markedet bredt, da resume og søketjenester nu er defineret som en del af markedet. Dommen Fredag var en væsentlig brik i dette spil.

Min tilbakemelding til Lautrup-Larsen:

Jeg har intet imot å bruke begrepet søketjeneste framfor nyhetstjeneste, om det kan gjøre noen forskjell for Newsbooster ved de danske domstoler. Eller med andre ord: Hva "barnet" skal hete er av underordnet verdi. Viktigst er hva det faktisk kan og får til i livet. Magneten der ute på nettet for oss enkeltidivider heter nyheter og oppdatering. Hvilket er akkurat hva som gjør Google så verdifull – og Newsbooster.

Lautrup-Larsen opplyser i neste mail: "Dommen vil mandag [i morgen 8/7] blive vurderet af bl.a. Googles juridiske afdeling for vurdering av koncekvenser... "


 

Dyplenking – ikke noe problem! (22.03.02)

"Dermed utvikler det seg trolig en norsk variant av den danske dyplenkesaken», skrev Tellef Øgrim i Dagens Næringsliv 9. mars 2002 (DN publiserer ikke slikt stoff på nettet). Han viste til at nettaviser drevet av medlemmer av Danske Dagblades Forening går rettens vei for å hindre andre i å foredle tjenestene deres gjennom såkalte "metasiter". Slike tjenester fungerer på samme måten som søkemotorer, og gir den direkte link til stoffet som brukeren er interessert i.

LITE KONKRET

Til tross for at han skriver: "Norge ... er i ferd med å gro sin egen variant av denne juridiske nettmøtten", er Øgrim lite opplysende om hva en slik norsk variant eventuelt skulle bestå i. Om han da ikke mener at norske aviseiere med nettutgaver skulle forsøke seg på det samme som danskene. Det tviler jeg på vil skje.

I Norge har vi vært lenger på nettet enn noe annet europeisk land. Vi var også raskere enn de fleste med å lage nettaviser. Dessuten har vi en oppegående gjeng med rettsinformatikere som neppe vil la seg bløffe hvis en luring går til domstolene i håp om å skape ny lovgivning mens politikerne sover i timen.

NETTMEDIETS ESSENS

Dyplenking og dyplenking. Her er behov for litt presisering.

Hver eneste nettside har en unik adresse, en "URL". Hele poenget med en slik adresse er at siden dermed kan nås direkte, hvor som helst fra. Den er tilgjengelig for enhver med tilgang til internettet. Vel å merke så lenge den ikke er lukket inne med en eller annen form for kontroll, godkjenning og styring av hva de leselystne blir vist.

Enten må man skaffe seg et slikt filter eller så må man godta "dyplenkingen", det vil si godta at katalogtjenester, bibliotek og andre gode krefter som vil gjøre det lettere å hente fram informasjon, henviser til budskapet der det ligger. Jeg tror de fleste nettsteder vil oppdage at slik dynamikk vil tjene dem best.

Denne mekanismen er så tett knyttet til selve mediet at det er komisk at domstoler har latt seg forlede til å gjøre denne prakisis til en "sak". Går man på biblioteket for å låne en bok, blir man ikke tvunget til å bla igjennom hele forlagskatalogen. Hvis noen gjør dette så bra at folk er villige til å betale for tjenesten, endrer ikke det noe som helst på på legaliteten i virksomheten.

AVTALER PÅ SIN PLASS

Men det finnes varianter av lenking til andres åndsverk som er uetisk og som bør reguleres gjennom avtaler om betaling den ene eller annen vei. Da nettentreperenørene i Norge kastet seg over hverandres innhold for drøye fem år siden, var det få grenser for frekkhet. Under enkeltes egen logo og innramming dukket det rett som det var opp et annet nettsted med logo og det hele.

Slikt er det blitt mindre av. Derimot er det nå vanlig å se et nettsteds løpende innhold vist i en blokk på et fremmed nettsted. Et eksempel er Dagbladets lille dyplenkede nyhetsoversikt et stykke under "midten" på Dagens Næringslivs etterbørs-nettside. Oftest skjer slik utveksling av stoff ved at utgiveren aktivt åpner for og inviterer til slik "dyplenking en bloc". Forståelig nok.

I det nevnte tilfelle er det Dagbladet som må punge snarere enn Dagens Næringsliv. Og måten det skjer på er at også Dagbladet dyplenker til Dagens Næringsliv fra "annonseplass" på egen hovedside. Hvilket understreker det komiske ved "den danske dyplenkesaken".

Per Helge Berrefjord i mars 2002

Om dommen som falt 5. juli 2002


© Opphavsretten/Copyright til dette åndsverk tilhører Per Helge Berrefjord og forlaget Fritt og vilt AS.
BRUKEN AV DET ER GRATIS. Det kan kopieres, distribueres og/eller redigeres i henhold til betingelsene som er nedfelt i DSL (Design Science License). Norsk bearbeidelse finner du på http://www.frittogvilt.no/kopirett

Til sidetopp
FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40