COPYLEFT / DSL – OVERSETTELSE TIL NORSK

 

«COPYLEFT» (kopirett, på norsk) er IKKE det man umiddelbart tror: motsatsen til «copyright» (opphavsrett), men derimot dette:

  1. Opphavsretten er IKKE gitt bort, den gjelder fortsatt.
  2. På VISSE BETINGELSER kan du imidlertid kopiere og også distribuere videre åndsverk som er copyleft/kopirett-deklarert uten at det koster deg noe.
  3. De viktigste av disse betingelsene er at A) heller ikke du tar deg betalt og B) følger «copyleft»-reglene for kildeangivelse. Det vil i praksis si å oppgi nettadressen(e) til originalen(e) OG på din side gjøre det klart hvilke personer/virksomheter som har opphavsrett til åndsverket du benytter.

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 
 
 
  Oppdatert: 27.02.02
   
 

KOPIRETT-deklarerte sider på forlaget Fritt og vilts nettsted er merket med dette (klikkbare) symbol:

Klikker du på det kommer du til denne teksten:

© Opphavsretten/Copyright til dette åndsverk tilhører ....
BRUKEN AV DET ER GRATIS. Det kan kopieres, distribueres og/eller redigeres i henhold til betingelsene som er nedfelt i DSL
(Design Science License). Norsk bearbeidelse finner du på http://www.frittogvilt.no/kopirett


Linken over er til denne siden. Det er HER du finner ut hva KOPIRETT er og hvilke betingelser som er satt for at KOPIRETTEN kan brukes på lovlig vis.

P.S.
Du kan kopiere og bruke avsnittet over (tekst inklusive linker) og

ved KOPIRETT-deklarering av eget materiale.


 

Norsk bearbeidelse av DSL

Direkte til selve lisensteksten

FORORD

Bearbeidelsen er gjort fra den engelske DSL som New Scientist deklarerte sin artikkel «The Great Giveaway» med. Den engelske DSL-originalen, «The Design Science License published by Michael Stutz», finner du her: http://dsl.org/copyleft/dsl.txt

KORT INNFØRING

KOPIRETT («copyleft»), eller DSL, er en kunngjøring («copyright notice») fra den som har opphavsretten til det publisertet arbeidet («copyright»). I kunngjøringen tillater den eller de som eier åndsverket bearbeiding og videredistribusjon uten motytelser og uten restriksjoner, forutsatt at alle kopier og videreutviklinger publiseres med samme kunngjøring og med de samme rettigheter og plikter for andre, herunder kildeangivelse. Kunngjøringen av KOPIRETT skjer både gjennom et symbol/ikon (en omvendt C) og en standard tekst. Symbolet og teksten er linket til en side som utdyper erklæringen (denne for eksempel). Her finner man også en juridisk holdbar tekst – en hjemmel – som kan brukes mot dem som ikke benytter åndsverket som forutsatt.

YTTERLIGERE BAKGRUNN

Den første artikkel i et «tungt», internasjonalt tidsskrift utgitt som «copyleft» er New Scientists sak «The Great Giveaway». Den handler nettopp om «copyleft» (på norsk «KOPIRETT») og gjengis i Fritt og vilt MAGASIN i samenheng med forlagets presentasjon av og videre utdyping av temaet på norsk. Våre sider om temaet er følgelig publisert etter de samme prinsipper. Denne siden er som nevnt selve deklarasjonssiden.

Teksten nedenfor – «NORSK DSL FOR TEKST, BILDER, LYD OG VIDEO PÅ NETTET» – er en videreutvikling av den originale GPL-lisens (General Public License), i sin tid skrevet for å dekke opphavsrett knyttet til kildekode i programvare.

Mest typisk er bruken av GPL gjennomført i utviklingen av operativsystemet Linux. GPLs historie går helt tilbake til 1984, og har trofaste tilhengere i Norge. Mer om det på http://www.copyleft.no/info/whatis-freedom.html#gpl (norsk tekst).

Databransjen kan bruke GPL-programvare i produkter som selges. Slik er det ikke med DSL.

Filosofien bak DSL er kommet som et mottrekk til den økende tendens til hemmelighold, mindre åpenhet og kommersiell utnyttelse av kunnskaper som alle burde ha tilgang til. Internettets anledning til raskere og mer åpen informasjonsflyt, med bedre utviklings- og foredlingsmuligheter, blir nå i stigende grad tatt opp i internasjonale fora. Nasjonale og internasjonale regelverk vil i løpet av kort tid endre seg.

Blant dem som nylig (februar 2002) har satt søkelys på farene ved den pågående kommersialisering av kunnskap er Gudmund Hernes, i denne reportasjen i Universitas. Han kommer dog sent inn i debatten i forhold til andre norske universitetsfolk, som gjennom hele 90-tallet har kritisert dyre kopieringsavtaler med KOPINOR, også for å kunne kopiere materiale de selv har bekostet.

Videreutviklingen av GPL til DSL, og derigjennom et «frislipp» av rettighetsbelagt innhold uansett innholdets form (design science), er gjort av et miljø som presenterer seg på http://dsl.org/copyleft/.

 


NORSK DSL FOR TEKST, BILDER, LYD OG VIDEO mm. PÅ NETTET

Utskriftsversjon av teksten nedenfor


 

LISENS FOR KOPIERING AV ÅNDSVERK I ALLE FORMER
(DESIGN SCIENCE LICENCE - DSL)
VILKÅR FOR Å KOPIERE, REDIGERE OG DISTRIBUERE ANDRES ÅNDSVERK

Copyright © 2002 Forlaget Fritt og vilt

Det er tillatt å kopiere dette dokumentet ordrett i alle former, med kildeangivelse inkludert dette dokuments URL: http://www.frittogvilt.no/kopirett/index.htm. Ved redigering og/eller videreformidling skal Forlaget Fritt og vilt (forlaget@frittogvilt.no) underrettes. Kommentarer og forslag til innholdet i denne lisens mottas med takk til forlaget@frittogvilt.no.

I henhold til vilkårene i denne lisens skal opplyses: Teksten er oversatt og tilpasset norske forhold fra: "Design Science Licence. Terms and Conditions for Copying, Distribution and Modification" av Michael Stutz stutz@dsl.org. Dokumentets URL: http://dsl.org/copyleft/dsl.txt.

 

0. INNLEDNING

Lovverket gir opphavspersoner til åndsverk visse eksklusive rettigheter, som retten til utgivelse i flere eksemplarer samt retten til å kopiere, redigere og distribuere verket.

Idéen bak "Kopirett" er en bevisst, betinget tilbakekallelse av disse rettigheter på bestemte vilkår, slik at enhver kan kopiere og distribuere verket eller korrekt siterte avledede verk, men slik at alle kopier av verket er underlagt samme betingelser som originalen.

Hensikten med denne lisens er å gi en generell "kopirett", som kan anvendes på alle åndsverk som er beskyttet under åndsverksloven. Denne lisens bestemmer hvilke vilkår som skal gjelde for at et verk skal kunne kopieres, distribueres og redigeres under lisensens vilkår.

DSL (Lisens for kopiering av åndsverk i alle former) er en strategi for videreutvikling av åndsverk for derigjennom å kunne forbedre samfunnet og menneskehetens levekår. Denne lisens er således utarbeidet som en strategi for å fremme utviklingen av vitenskap og kunst.

 

1. DEFINISJONER.

"Lisens": Herværende lisens for kopiering av åndsverk i alle former (DSL). Lisensen skal kunne gjelde alle former for åndsverk som av åndsverkets rettighetshaver er påført en melding om at verket er brakt fram for offentligheten under de betingelser som frekommer i DSL.

"Verk": Et åndsverk som nevnt ovenfor. Lisensen skal også gjelde andre verk som blir fremstilt på grunnlag av verket, dersom disse er å forstå som "avledet" av lisensverket i lovens forstand.

"Gjenstandsform": En form av verket som kan utføres eller fremføres slik at det utgjør en virkeliggjøring av verket, i et fysisk medium eller som oppføring av utøvende art.

"Kildedata": Opprinnelsen til "gjenstandsform", med andre ord den fullstendige, maskinlesbare, opprinnelige form av verket, som lar seg kopiere og redigere av mennesker (som regel i det språket, den koden eller det formatet som opphavspersonen har skapt eller registrert det i), samt alle medfølgende filer, skripter eller andre data som er nødvendige for å installere, konfigurere, kompilere eller fremføre verket.

(Esekmpler på "kildedata" kan være, men er ikke begrenset til, følgende: Dersom verket er en bildefil som er skapt og redigert i PNG-format, er den opprinnelige PNG-kilden kildedata. Dersom verket er et MPEG 1.0 nivå 3 digitalt lydopptak som er laget ut fra en lydfil i WAV-format som bygger på en analog kilde, er det den opprinnelige WAV-filen som er kildedata. Dersom verket ble skapt i LaTeX, er kildedata å forstå som LaTeX-filen(e) og alle eventuelle bildefiler og/eller brukermakroer som måtte være nødvendige for kompileringen.)

"Forfatter": Den som har skapt og har opphavsretten til verket.

Den som har lisensen, blir heretter omtalt som "du".

 

2. RETTIGHETER OG OPPHAVSRETT.

Verket er underlagt forfatterens opphavsrett. Alle rettigheter til verket ligger hos forfatteren, unntatt retten til den bruk som er beskrevet her. Lisensen beskriver de vilkår som gjelder når forfatteren gir deg tillatelse til å kopiere, redigere og distribuere verket.

I tillegg kan du referere til verket, omtale det og sitere fra det (etter prinsippene om utnyttelse av åndsverk innenfor rimelighetens grenser - "fair use") på samme måte som under vanlig åndsverkslovgivning.

Din rett til å utøve, fremføre, lese eller på andre måter fortolke og/eller utføre verket, er ikke underlagt noen begrensninger. Dette gjør du imidlertid på egen risiko, fordi verket er UTEN NOEN GARANTI - se avsnitt 7 "INGEN GARANTI" nedenfor.

 

3. KOPIERING OG DISTRIBUSJON.

Det gis tillatelse til å distribuere, offentliggjøre eller på andre måter fremstille ordrette kopier av de fullstendige kildedata til verket, i ethvert medium, på betingelse av at en fullstendig melding om KOPIRETT og om fravær av garanti, når det er mulig er plassert på fremtredende plass på alle kopier, og at en kopi av denne lisens er distribuert sammen med verket.

Det gis tillatelse til å distribuere, offentliggjøre eller på annen måte fremstille kopier av verkets gjenstandsform, i ethvert medium, under de samme betingelser som for distribusjon av kildedata ovenfor, samt under betingelse av at én av de følgende tilleggsvilkårene er oppfylt:

(a) Kildedata er inkludert i distribusjonen, og distribueres under vilkårene i denne lisens, eller:

(b) Det følger med distribusjonen et skriftlig tilbud som gjelder i minst tre år eller så lenge gjenstanden er i distribusjon (dersom det er lenger enn tre år), med en offentlig tilgjengelig adresse (som f.eks. en URL på internettet), der enhver kan få en kopi av verkets kildedata, som distribueres slik avsnittet ovenfor beskriver, eller:

(c) En tredje parts skriftlige tilbud om kostnadsfri ervervelse av kildedata, som beskrevet i avsnitt (b) ovenfor, er innlemmet i distribusjonen. Dette vilkåret er bare oppfylt dersom den virksomheten du driver er ikke-kommersiell, og bare dersom du har mottatt verkets gjenstandsform sammen med et slikt tilbud.

Dersom verket blir brukt på en slik måte at det inngår i en samling med andre verk som ikke baserer seg på verket - det kan være, men er ikke begrenset til, innlemming av verket i en publikasjon, en kringkasting, et samleverk eller i andre medier - kommer ikke de andre verkene dermed under de betingelser som denne lisens har satt. En slik samling gjør heller ikke at betingelsene i denne lisens på noen måte utgår.

 

4. REDIGERING.

Det gis tillatelse til å redigere eller ta utdrag av verket, slik at det oppstår et avledet verk, og til å distribuere det avledede verket under de vilkår for distribusjon som er beskrevet ovenfor, under betingelse av at alle de følgende vilkår er oppfylt:

(a) Det nye, avledede verk blir offentliggjort under vilkårene i denne lisens.

b) Det avledede verk får et nytt navn, slik at navn eller tittel ikke på noen måte kan forveksles med verket, eller med en versjon av verket.

(c) Det fremkommer tydelig hvem som er opphavsperson: Når det gjelder forskjellene mellom verket og det nye avledede verk, skal du oppgis som opphavsperson. Når det gjelder det materialet som er benyttet fra verket, skal den opprinnelige forfatter oppgis som opphavsperson. Det nye verket skal inneholde klar beskjed om hvilke endringer som er gjort av deg, og når de er gjort.

 

5. INGEN BEGRENSNINGER.

Du kan ikke legge noen begrensninger til verket eller til noen av dets avledede verk ut over de begrensningene som er beskrevet i denne lisens.

 

6. AKSEPT AV BETINGELSENE.

Ved å kopiere, distribuere eller redigere verket (innbefattet, men ikke begrenset til, utdrag av verket i nye verk) aksepterer du betingelsene i denne lisens. Hvis du ikke oppfyller betingelsene i lisensen, har du ikke lenger de rettigheter lisensen gir deg. Å kopiere, distribuere eller redigere verket utenom de betingelsene denne lisensen gir, er uttrykkelig forbudt etter lov.

Dersom du av en eller annen grunn skulle være underlagt vilkår som gjør at det ikke er mulig for deg å oppfylle betingelsene i denne lisensen, kan du ikke kopiere, distribuere eller redigere verket overhodet.

Dersom noen del av denne lisens skulle komme i konflikt med offentlig lov, skal denne del av lisensen fortolkes så bredt som mulig og mest mulig i overensstemmelse med loven, og ingen annen del av lisensen skal være påvirket av dette.

 

7. INGEN GARANTI.

VERKET TILBYS "SOM DET ER" OG UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, DIREKTE ELLER INDIREKTE.

 

8. ANSVARSFRASKRIVELSE.

FORFATTEREN ELLER BIDRAGSYTERNE TIL VERKET KAN IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET BLI GJORT ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIG, SPESIELL ELLER ANNEN FORM FOR ERSTATNING (SOM OMFATTER, MEN IKKE ER BEGRENSET TIL, KJØP AV ERSTATNINGSPRODUKTER OG -TJENESTER, TAP AV ANVENDBARHET, TAP AV DATA OG TAP AV FORTJENESTE, ELLER AVBRUDD I VIRKSOMHET), UANSETT ÅRSAK, UANSETT MULIG ANSVARSPLASSERING OG UANSETT SKADENS OMFANG, SOM PÅ NOEN MÅTE MÅTTE OPPSTÅ SOM FØLGE AV BRUKEN AV DETTE VERK, HELLER IKKE NÅR MULIGHETEN FOR SLIK SKADE ER BEKJENTGJORT.


Fritt og vilt MAGASINStartside Fritt og vilt AS

Til sidetopp
© FORLAGET FRITT OG VILT, Grønsundåsen 55, 1394 Nesbru, Telefon +47 66 85 90 40